Projekty UE

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Poprawa konkurencyjności firmy Agnieszka Nowicka INDYWIDUALNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA, poprzez wdrażanie nowych usług z zakresu stomatologii i ginekologii w klinice medyczno-stomatologicznej w Sierakowicach.

Nr projektu: RPPM.02.02.01-22-0199/17

Wydatki kwalifikowalne: 951 900,00 zł

Dofinansowanie: 475 854,81 zł

Cel projektu: Przedmiotowy projekt, polegać będzie na zakupie szeregu środków trwałych, celem wyposażenia kliniki medyczno-stomatologicznej Medicus w Sierakowicach. Inwestycja wpłynie na wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie, innowacyjnej w skali świata, metody diagnostyki nowotworów jamy ustnej. Metoda ta jest efektem pracy B+R, zrealizowanej w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, do której wnioskodawca nabył licencję. W ramach realizacji projektu jednostka naukowa będzie służyć doradztwem, w celu skutecznej implementacji metody w działalności kliniki. Przedsiębiorstwo zyska również możliwość rozpoczęcia świadczenia nowych usług z zakresu podstawowej opieki ginekologicznej i stomatologicznej. Dzięki wdrożonym usługom przedsiębiorstwo przyczyni się do możliwości prowadzenia zintensyfikowanych działań diagnostycznych i profilaktycznych chorób cywilizacyjnych, w tych nowotworów oraz próchnicy.

MEDICUS CLINIC AGNIESZKA NOWICKA zrealizowała projekt grantowy współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 „SPEKTRUM. Pomorski system usług doradczych”

nr umowy - UDG-SPE.04.2023/161, wartość dofinansowania 19 782 PLN

Nie możesz otworzyć? Zapisz plik PDF

Nie możesz otworzyć? Zapisz plik PDF